CONTACTGEGEVENS

M.E. Leijnse, huisarts

Eerste Lijns Zorgcentrum

Het Zandpad

Burgemeester de Zeeuwstraat 22 f

3281 AJ Numansdorp

Telefoon 0186-651353

Spoedlijn 0186-654708

Intercollegiaal 0186-657312

Fax 0186-657313

Email info@leijnsehuisarts.nl

Lees meer

DE PRAKTIJK

Welkom op deze webpagina. Zowel voor onze patienten als voor mensen die incidenteel een arts nodig hebben binnen onze gemeente hebben we hier alle belangrijke – en nuttige informatie verzameld.
Lees meer

Meest recente berichten

Privacy

PRIVACY MEDISCH DOSSIER

In principe zijn de medische dossiers van patiënten in onze praktijk bij onze afwezigheid tijdens vakantie, vrije middag of nascholing door dokter Witsel, Veldhoen & Verhoef als waarnemers te raadplegen. Dit komt adequate hulpverlening uiteraard ten goede. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit aangeven en is er de mogelijkheid om uw dossier, of delen daarvan, af te schermen. Inzage op deze wijze is dus beperkt tot de huisartsen en hun assistentes in Numansdorp binnen een gesloten en beveiligd systeem.

Inzage van medische dossiers door anderen zoals de Huisartsenpost, Apotheek, Ziekenhuizen of andere hulpverleners worden wellicht op een later tijdstip mogelijk en via een geheel ander systeem; het LSP, maar dat kan alleen na uw uitdrukkelijke schriftelijke – of elektronische toestemming. Op niet al te lange termijn krijgt u hier nog nieuws over.

 

LANDELIJK SCHAKELPUNT of LSP

Zoals u wellicht begrepen heeft is het een sterke wens van VWS, Verzekeraars en Automatiseerders om een mogelijkheid te scheppen voor andere behandelaars dan uw huisarts en zijn of haar waarnemers overdag uw medisch dossier te kunnen raadplegen. Dit met toestemming van de patiënt achteraf.

Van een landelijke versie, het Elektronisch Patiënten Dossier is het niet gekomen door afkeuring in de Eerste Kamer op principiële gronden en praktische veiligheidsmaatregelen.Desondanks zijn bovengenoemde partijen doorgegaan met ontwikkelen van een systeem, in ieder geval voor regionaal gebruik. Lees Huisartsenpost, SEH van ziekenhuizen, specialisten in ziekenhuizen en collega huisartsen.

Dus nog geen bedrijfs-, verzekerings- of keuringsartsen. Maar hoe lang ? Verschillende proefnames met de beveiliging zijn niet geheel geruststellend. Daarnaast kunnen ook andere partijen inzage eisen alvorens met u een akkoord, overeenkomst of dienstverband te realiseren. En die druk kan hoog zijn. Dat weten we al uit het papieren tijdperk.

En wat zijn de consequenties van een afwijzing bij de een op grond van weigering voor een nieuwe poging bij een andere aanbieder. Er staat meer in uw dossier dan u zich nu acuut kan voorstellen.

Natuurlijk zijn er vele patiënten voor wie het een groot goed zou zijn als meerdere zorgenden in acute situaties snel informatie kunnen krijgen. Desalniettemin komt dit maar zelden voor. Men kan hier denken aan mensen in het laatste stadium van hun ziekte, langdurig zieken bij wie veranderingen optreden, ouderen die moelijk hun klachten kunnen verwoorden of samenvatten en bezoekers die aan meerdere aandoeningen tegelijk lijden en onoverzichtelijk veel medicatie gebruiken. De andere kant is dat in, veel vaker optredende, situaties een frisse onbevooroordeelde blik van een u onbekende arts tot het verleden behoort.

Binnen 6 maanden is de voorzienig ook voor onze organisatie van kracht. Mocht u belangstelling hebben om deze mogelijkheid open te zetten; het betreft hier een “Opt In” !

Dat is een schriftelijk of elektronisch toestemmingsdocument waarin uw wens in deze wordt vastgelegd en u de machting tot het delen van uw gegevens en die van eventuele minderjarige gezinsleden bekrachtigt.

Als u niet reageert moet dit, terecht, beschouwd worden als een weigering van toestemming.

Weeg voor en tegens goed af. Het is een systeem dat nog niet geheel veilig is en dat zich goed leent, bij veranderende politieke – en economische winden, toegang te bieden tot andere partijen dan uw eigen zorgverleners. 

 

UITWERKING VOOR U VAN DE AVG

Voor het vertrouwen van de patiënt in mij als zorgaanbieder is het belangrijk om de beveiliging van zijn/haar persoonsgegevens goed te regelen. Dat verandert niet met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Nieuw onder de AVG is wel de verantwoordingsplicht.

Verantwoordingsplicht

De verantwoordingsplicht houdt in dat ik moet kunnen aantonen dat ik de juiste technische en organisatorische maatregelen heb genomen om de persoonsgegevens van mijn patiënten te beveiligen. En dat mijn gegevensverwerkingen aan de AVG voldoen. Dat houdt bijvoorbeeld in dat ik:

· niet méér persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking;

· de toegang van medewerkers tot de persoonsgegevens beperk;

· de persoonsgegevens niet langer bewaar dan nodig is.

Verplichte en extra maatregelen

In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waarmee ik aan mijn verantwoordingsplicht voldoe. Naast de verplichte maatregelen kan het nodig zijn om extra maatregelen te nemen. Voor zorgaanbieders geldt onder meer dat:

· De NEN 7510 een belangrijke norm voor informatiebeveiliging in de zorg blijft. Ik moet deze richtlijnen dus blijven volgen.

· Ik van elke individuele medewerker moet bijhouden wanneer hij/zij en van welke patiënt een dossier heeft bekeken. Dit heet logging.

· Het nodig kan zijn om een gegevensbeschermingsbeleid op te stellen. Daarin regel ik onder meer welke medewerkers toegang mogen hebben tot welke gegevens.

· In de zorg is het maken van afspraken over dit soort autorisaties extra belangrijk omdat het vaak om gevoelige persoonsgegevens gaat. Medewerkers die geen behandelrelatie hebben met een patiënt, hebben ook geen toegang nodig tot het dossier van die patiënt.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese privacywet die boven nationale wetgeving staat. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens geldt in aanvulling op de AVG. Dat betekent dat dáár waar de AVG meer bescherming voor cliënten biedt, de AVG voor gaat.

Ruimte voor nationale regels

De AVG geeft de zorgsector de mogelijkheid om specifieke regels in te stellen in nationale wetgeving. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens is een voorbeeld van zo’n nationale uitwerking.

Deze wet schept voorwaarden voor het veilig elektronisch uitwisselen van medische gegevens in de zorgsector. Het gaat om elektronische uitwisselingssystemen waarmee ik als zorgaanbieder op elektronische wijze dossiers, gedeelten van dossiers of gegevens uit dossiers inzichtelijk kan maken voor andere zorgaanbieders.

Het systeem voor het bijhouden van een intern elektronisch dossier, zoals het interne elektronische patiëntendossier van een ziekenhuis, valt niet onder de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens.

Veel van de regels in de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens komen overeen met wat er in de AVG staat. Bijvoorbeeld dat u als cliënt de toestemming die u heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, weer in moet kunnen trekken.

Sommige regels gaan eerder gelden

De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens is opgenomen in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Een deel van die wet geldt pas vanaf 1 juli 2020.

Maar aan bepaalde verplichtingen die vanaf 1 juli 2020 gaan gelden, moet ik mij nu al vanaf 25 mei 2018 houden. Dat is de ingangsdatum van de AVG.

Voorbeelden daarvan zijn:

· Onder de AVG moet ik als zorgaanbieder kunnen aantonen dat mijn cliënt toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn of haar gegevens. Deze verplichting komt voor een groot deel overeen met de registratieplicht voor toestemming die in de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens is opgenomen.

· De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens regelt dat elektronische inzage per 1 juli 2020 kosteloos moet zijn. De AVG bepaalt dat uw cliënt deze inzage vanaf 25 mei 2018 al kosteloos moet kunnen krijgen, al dan niet elektronisch.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens? Lees dan de factsheet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op rijksoverheid.nl.