CONTACTGEGEVENS

M.E. Leijnse, huisarts

Eerste Lijns Zorgcentrum

Het Zandpad

Burgemeester de Zeeuwstraat 22 f

3281 AJ Numansdorp

Telefoon 0186-651353

Spoedlijn 0186-654708

Intercollegiaal 0186-657312

Fax 0186-657313

Email info@leijnsehuisarts.nl

Lees meer

DE PRAKTIJK

Welkom op deze webpagina. Zowel voor onze patienten als voor mensen die incidenteel een arts nodig hebben binnen onze gemeente hebben we hier alle belangrijke – en nuttige informatie verzameld.
Lees meer

Meest recente berichten

COVID 19 ….. EN NU ?

Ik denk dat zo langzamerhand ieder van ons heeft nagedacht over de mogelijke ernst van een besmetting met het Covid 19 virus en opdat moment zich een idee heeft gevormd over de betekenis die dat zou hebben. Afhankelijk van uw leeftijd, gezondheidstoestand, visie op leven en dood en misschien ook religie heeft u wellicht nagedacht over wat opname in een ziekenhuis, IC opname, eventuele beademing, mogelijke restschade en zelfs over de eenzaamheid tijdens. De isolatie in een ziekenhuiskamer zonder bezoek, ook tijdens uw laatste uren.

Steeds meer hoor ik van mensen de uitdrukkelijke wens thuis te blijven en met de zorg van de huisarts en wijkverpleging het beloop af te wachten al dan niet geholpen met medicatie om de symptomen te verzachten. Daar tegenover staan de mensen die de maximale medische zorg wensen ongeacht hoe zwaar dat traject zou kunnen worden en onafhankelijk van later resterende schade.

Natuurlijk zijn er grenzen aan wat voor u gedaan kan – en zal worden buiten de muren van uw eigen huis. Maar ook daarbinnen zijn er beperkingen. Dit moge allemaal duidelijk zijn.

Voor beide standpunten is er alle begrip en voor alles tussen deze twee uitersten ook. Maar misschien heeft u reeds een standpunt in deze problematiek ingenomen of weet u van een van uw dierbaren; vader, moeder, oom of tante dat deze hierin al een keuze heeft gemaakt.

Als dat zo is zou het goed zijn dat ik, mijn team en dokters op de huisartsenpost daarvan op de hoogte zijn.

De ervaring heeft helaas geleerd dat er vaak momenten komen waarin de tijd ontbreekt om dit rustig te overwegen en is er teveel hectiek om er rustig over in gesprek te gaan. U kunt, voor u het weet, in een ambulance liggen door ingrijpen van welwillende omstanders, bezorgde familie of een oningelichte dokter terwijl dit helemaal uw wens niet was. Het ziekenhuis in gaat heel snel maar er weer uit terwijl u nog ziek bent is nog niet vertoond bij mijn weten.

Iets waarvan ik vind dat u dat moet weten is het feit dat binnen de Hoeksche Waard en ook in Numansdorp zelf plekken zijn ingericht waar 24 uurs thuiszorg mogelijk gemaakt wordt door een team van Gespecialiseerde Verpleegkundigen, het zogenaamde VTT.  Plekken waar in de laatste dagen of uren uw dierbaren wel bij uw bed mogen komen zitten al kost hen dat een quarantaine. Allemaal persoonlijke afwegingen die alleen u en hen aangaan.

Ik zou het erg op prijs stellen als u mij van uw wens om in het geval van besmetting en ziekte door Covid 19 thuis te blijven en willens en wetens af te zien van opname in het ziekenhuis. Ik kan dat dan voor u vastleggen en ervoor zorgen dat iedereen die in een medische hoedanigheid met u te maken krijgt daarvan ook op de hoogte is en daarnaar handelt.

U kunt uw wens kenbaar maken bij mij, bij dokter Helsloot of een van mijn assistentes en wij zullen zorgen dat uw wens gehonoreerd wordt.