COVID 19 ….. EN NU ?

Ik denk dat zo langzamerhand ieder van ons heeft nagedacht over de mogelijke ernst van een besmetting met het Covid 19 virus en opdat moment zich een idee heeft gevormd over de betekenis die dat zou hebben. Afhankelijk van uw leeftijd, gezondheidstoestand, visie op leven en dood en misschien ook religie heeft u wellicht nagedacht over wat opname in een ziekenhuis, IC opname, eventuele beademing, mogelijke restschade en zelfs over de eenzaamheid tijdens. De isolatie in een ziekenhuiskamer zonder bezoek, ook tijdens uw laatste uren.

Steeds meer hoor ik van mensen de uitdrukkelijke wens thuis te blijven en met de zorg van de huisarts en wijkverpleging het beloop af te wachten al dan niet geholpen met medicatie om de symptomen te verzachten. Daar tegenover staan de mensen die de maximale medische zorg wensen ongeacht hoe zwaar dat traject zou kunnen worden en onafhankelijk van later resterende schade.

Natuurlijk zijn er grenzen aan wat voor u gedaan kan – en zal worden buiten de muren van uw eigen huis. Maar ook daarbinnen zijn er beperkingen. Dit moge allemaal duidelijk zijn.

Voor beide standpunten is er alle begrip en voor alles tussen deze twee uitersten ook. Maar misschien heeft u reeds een standpunt in deze problematiek ingenomen of weet u van een van uw dierbaren; vader, moeder, oom of tante dat deze hierin al een keuze heeft gemaakt.

Als dat zo is zou het goed zijn dat ik, mijn team en dokters op de huisartsenpost daarvan op de hoogte zijn.

De ervaring heeft helaas geleerd dat er vaak momenten komen waarin de tijd ontbreekt om dit rustig te overwegen en is er teveel hectiek om er rustig over in gesprek te gaan. U kunt, voor u het weet, in een ambulance liggen door ingrijpen van welwillende omstanders, bezorgde familie of een oningelichte dokter terwijl dit helemaal uw wens niet was. Het ziekenhuis in gaat heel snel maar er weer uit terwijl u nog ziek bent is nog niet vertoond bij mijn weten.

Iets waarvan ik vind dat u dat moet weten is het feit dat binnen de Hoeksche Waard en ook in Numansdorp zelf plekken zijn ingericht waar 24 uurs thuiszorg mogelijk gemaakt wordt door een team van Gespecialiseerde Verpleegkundigen, het zogenaamde VTT.  Plekken waar in de laatste dagen of uren uw dierbaren wel bij uw bed mogen komen zitten al kost hen dat een quarantaine. Allemaal persoonlijke afwegingen die alleen u en hen aangaan.

Ik zou het erg op prijs stellen als u mij van uw wens om in het geval van besmetting en ziekte door Covid 19 thuis te blijven en willens en wetens af te zien van opname in het ziekenhuis. Ik kan dat dan voor u vastleggen en ervoor zorgen dat iedereen die in een medische hoedanigheid met u te maken krijgt daarvan ook op de hoogte is en daarnaar handelt.

U kunt uw wens kenbaar maken bij mij, bij dokter Helsloot of een van mijn assistentes en wij zullen zorgen dat uw wens gehonoreerd wordt.

ONLINE AGENDA OP TERMIJN WEER OPEN MAAR DAN VIA MIJNGEZONDHEID.NET

Vanaf 16-3-2020 was de online-agenda voor  onbepaalde tijd gesloten. De reden hiervoor was dat we strikt overzicht wilden hebben wie waarvoor de praktijk zou bezoeken. In principe waren alleen mensen met acute, MEER OF MINDER ernstige klachten welkom maar wel na telefonische aanmelding. Zaken als plekjes, vlekjes kunnen gefotografeerd via Email, gesprekken via een videoconsult of telefoon, kortom in samenspraak met de assistente kwam u er met ons altijd wel uit . Het hervatten van periodieke controles werden langzaam weer opgestart worden maar sommige zaken, zeker als we daarbij het ziekenhuis of andere instanties nodig hadden, moesten wachten tot de “intelligente lockdown” van Nederland zou zijn opgeheven. Nou… dat kan dus dus wel even duren.

Wanneer wij de mogelijkheid tot het online maken van afspraken gaan hervatten zal dat via MijnGezondheid.net zijn of via de bijbehorende app MedGemak. Via de link midden op de homepage onder OPEN kunt u alles lezen over deze mogelijkheid die nog veel meer mogelijk heden bevat. Maak hier gebruik van; het opent een scala van communicatiemogelijkheden met de praktijk en geeft snel inzicht in specialistenbrieven en laboratoriumuitslagen, al dan niet voorzien van mijn commentaar.

VACCINATIE VOLWASSENEN EN KINDEREN

Onze praktijk is uitgesproken positief over het vaccinatiebeleid in Nederland. Wij betreuren de nationale vaccinatiegraad onder de jeugd. Mocht u vaccinaties willen inhalen, vaccineren buiten het programma om, of bijzondere reizigersvaccinaties nodig hebben (denk aan FSME etc) laat ons dat dan weten en wij regelen dat. Mocht u een gesprek willen aangaan over de vele voors en de enkele tegens dan bent u van harte welkom.

GEMISTE AFSPRAKEN

Volgens een beschikking van de Nederlandsche Zorg Autoriteit zijn wij gerechtigd gemiste afspraken die niet tijdig zijn afgezegd in rekening te brengen bij de patiënt. Het is niet de bedoeling hiertoe over te gaan in gevallen van overmacht, dat spreekt vanzelf. Wij zullen dat ook niet doen. Desalniettemin kunt u in de overige gevallen een rekening van 10,95 Euro met 10 % incassokosten in geval van een enkele afspraak of 18,02 Euro met 10 % incassokosten bij een dubbele afspraak verwachten als uw afspraak niet de dag van te voren is afgezegd. Deze nota moet zijn voldaan voor een eventueel nieuw consult kan plaatsvinden; hetzij contant, waarbij u een kwitantie ontvangt, of via een overschrijving zoals gangbaar.

Het lijkt ons juist u op deze wijze hiervan van te voren op de hoogte te stellen.

ZORGGROEP HOEKSE WAARD

Wie zijn wij?

Een groep zorgverleners die een zorgprogramma levert, noemen we een zorggroep. In heel Nederland zijn al meer dan honderd zorggroepen actief.

De huisartsen van de Hoeksche Waard zijn een samenwerkingsverband aan gegaan om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren aan patiënten met chronische ziekten. De huisartsen willen deze zorg dicht bij huis leveren, dus in de huisartsenpraktijk. Voor de chronische ziekten Diabetes, Hart en Vaatziekten en COPD hebben de huisartsen zorgprogramma’s ontwikkeld.

Wat is een zorgprogramma?

Dit is de naam voor alle behandelingen en begeleiding die de huisartsen met diverse andere zorgverleners leveren rond één chronische ziekte. Diabetes bijvoorbeeld. De betrokken zorgverleners maken onderling afspraken over de zorg die zij in het zorgprogramma leveren. De huisarts bewaakt dit en heeft de regie. Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars staan achter deze vorm van zorgverlening.

Diabetes, CVRM en COPD.

Inmiddels heeft de zorggroep voor drie chronische ziekte een zorgprogramma gemaakt: Diabetes, Hart en Vaatziekten en COPD.

Alle huisartsen binnen de Zorggroep Hoeksewaard verlenen de zorg aan hun patiënten met diabetes volgens een vast programma en een uniforme behandelmethode.

Een groot deel van de huisartsen levert ook voor Hart en Vaatziekten en COPD de zorg volgens een vast programma en een uniforme behandelmethode. Dat geldt ook voor de andere zorgverleners die een rol hebben in één van de zorgprogramma’s, zoals diëtisten, internisten, longartsen, diabetes- en longverpleegkundigen. Hiermee beoogt de Zorggroep mogelijke complicaties bij patiënten met diabetes, Hart en Vaatziekten of COPD te voorkomen, of in ieder geval sterk te verminderen.

Toekomst

De Coöperatieve Zorggroep Hoeksewaard wil de zorg ook voor andere chronische aandoeningen verder ontwikkelen en zal de komende jaren hier zorgprogramma’s voor ontwikkelen. Het zal altijd gaan om chronische ziekten waar grote groepen patiënten aan lijden, en waarbij intensieve zorg de klachten kan reduceren of erger kan voorkomen. Wanneer u voor een zorgprogramma in aanmerking komt, zal uw huisarts u hierover informeren.

Website en contact

Via de Website www.zorggroephoeksewaard.nl kunt u alle belangrijke informatie lezen, adressen vinden, commentaar achter laten en vragen stellen.

BAARMOEDERHALS ONDERZOEK

Uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek worden uitgevoerd door een vrouwelijke speciaal opgeleide assistente.  U kunt daartoe ook, mocht u een strikte voorkeur hebben, kiezen voor uw eigen huisarts. Voor een afspraak bij de assistente kunt u telefonisch een afspraak maken, voor een afspraak bij de huisarts kan dit ook online. Mochten er ten tijde van het geplande onderzoek andere klachten van gynaecologische aard bestaan of is gebleken dat dit onderzoek bij u al eerder moeizaam verliep dan heeft een directe afspraak bij een van de huisartsen uiteraard  de voorkeur. Neem voor het Bevolkingsonderzoek altijd uw oproepformulier mee.

TELEFONISCH SPREEKUUR

Iedere dag is er telefonisch spreekuur van 12.15 tot 12.45 hier hoeft u geen afspraak voor te maken, u kunt dan gewoon bellen met het algemene praktijknummer. Als u een terugbelafspraak heeft gemaakt wordt u gebeld. In principe op maandag en donderdag door Dr. Helsloot. Op dinsdag, woensdag en vrijdag door Dr. Leijnse. Wilt u zo vriendelijk zijn lopende problemen, onderzoeken of uitslagen daarvan met de aanvragend – of behandelend arts te bespreken ?

WRATTENSPREEKUUR

Iedere woensdagmiddag is er van 12.00 tot 12.30 een “wrattenspreekuur” op afspraak. De assistente behandelt dan goedaardige huidafwijkingen met vloeibare stikstof. Desnoods enkele malen op rij. Het kan voorkomen dat zij u, bij twijfel, terug verwijst naar de huisarts voor een nadere beoordeling. Vooralsnog moeten afspraken hiervoor via de telefoon of aan de balie gemaakt worden.

SECURE ZORGMAIL en AVG

Dit betekent dat u van ons antwoord krijgt op uw E-consulten via een versleuteld webmail kanaal dat u moet openen met een apart verstuurde code. Dit kan ook per SMS als u in uw E-consult uw mobiele nummer vermeldt. Er verandert verder niets. Later zullen wij met u allen een overeenkomst moeten afsluiten waarin wij duidelijk maken hoe wij met uw gegevens omgaan en wat uw rechten hierin zijn alsmede onze plichten. U ziet dit vanzelf in de loop van het jaar.